Privacyverklaring

25 mei 2018

 

PRIVACYVERKLARING: De Noodzaak en Noodzakelijk

 

De samenwerkende bewindvoerders “De Noodzaak Bewindvoering” (Menno Kee) en “Noodzakelijk” (Raymond van den Hoek), hierna te noemen “NZ”, verwerken persoonsgegevens en financiële gegevens over u. Dat is nodig om ons werk als bewindvoerder goed te kunnen uitvoeren. We gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. De Wet AVG vraagt dit van ons, maar ook onze relatie met u als cliënt en onze verantwoordelijkheid als bewindvoerder/curator maakt dat we dit belangrijk vinden. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dit doen.

 

Gegevens die wij verwerken:

We verwerken uw persoonsgegevens die voor het bewind noodzakelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

– Naam, adres en woonplaats, geboortedatum en BSN nummer;

– Kopie geldig legitimatiebewijs

– Banktransacties;

– Inkomensgegevens;

– Belastinggegevens;

– Gegevens omtrent Schulden en Vermogen.

 

Waar wij de gegevens bewaren:

Wij bewaren gegevens die wij van uzelf of van anderen krijgen. Die gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving en daarnaast worden er gegevens vastgelegd in diverse computersystemen die wij gebruiken.

NZ maakt gebruik van de volgende applicaties:

  • Piekoo leverancier van IGOR , voor de primaire bedrijfsprocessen

Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan het registreren van uw budget en de betalingen, het    registreren van schulden en betalingsregelingen en het maken van rapportages die wij delen met   de Rechtbank.

  • RFC IT leverancier onze beveiligde remote desktop omgeving.

Dit bedrijf zorgt ook voor  back-ups om uw en onze gegevens veilig te stellen en te herstellen bij  calamiteiten.

  • Microsoft Outlook voor het verwerken van emailverkeer
  • RED Systemen leverancier van Open Dis.

Dit systeem scant alle post die wij ontvangen.

  • Internetbankieren van de diverse Nederlandse banken, waar uw beheerrekening, leefgeldrekening en eventuele spaarrekening(en) lopen.

 

 

Opslag van uw gegevens:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na het beëindigen van de Bewindvoering of curatele bewaren wij uw dossier conform de wettelijke gestelde termijnen.

 

Delen van uw gegevens

NZ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de Bewindvoering/curatele of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij leggen verantwoording over het bewind af aan de cliënt en aan de kantonrechter. Dat is zo in de wet bepaald. Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen tenzij anders overeenkomen of afgesproken. Dit is dan vastgelegd in een aparte overeenkomst. In het kader van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de volledigheid van alle gegevens. Hij krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht. Als u wilt dat andere personen – bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners – beschikken over uw financiële gegevens, dan geeft u ons schriftelijk of per email toestemming om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per email weer intrekken, zonder opgaaf van reden.

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren.  U kunt een verzoek tot inzage naar onderstaande mailadressen of postadressen versturen. NZ zal uiterlijk binnen 2 werkdagen reageren op uw verzoek.

 

Bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Indien u bezwaar maakt tegen het verwerken van de gegevens dient de bewindvoerder direct te stoppen met het verwerken van deze gegevens tenzij de verwerking te maken heeft met een rechtsvordering of de bewindvoerder gegronde redenen heeft om de gegevens te verwerken, die zwaarder wegen dan uw rechten, vrijheden of belangen.

 

Beveiliging

NZ neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NZ verzamelde persoonsgegevens en financiële gegevens, neem dan contact op met NZ via onderstaande contactgegevens.